LABmedical Pracownia Analityki Medycznej Barbara Obst

602-647-281 067-351-67-68

labmedical@onet.pl

Shape

KLAUZULA INFORMACYJNA
 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (dalej: RODO) oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), informujemy, że:
 
 1. Administratorem Danych Osobowych jest LABmedical Pracownia Analityki Medycznej Barbara Obst z siedzibą przy ul. Okrzei 14 w Pile, (64-920).
 2. Kontakt z Administratorem danych osobowych możliwy jest pod nr tel. +48 67 351 67 68 lub e-mail: labmedical@onet.pl; 
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w szczególności na podstawie ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku o diagnostyce laboratoryjnej (Dz.U. 2020 r. poz.2061) oraz art. 6 ust. 1 lit. b) c) oraz art. 9 ust. 2 lit. h) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 27 kwietnia 2016 r. - RODO w celu realizacji usług z zakresu diagnostyki laboratoryjnej.
 4. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do realizacji wskazanego wyżej celu. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwa realizacja w/w celu.
 5. Państwa dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w zakresie związanym z realizacją powyższych celów. Nie udostępniamy Państwa danych innym odbiorcom, oprócz podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa, tj. podmioty gospodarcze serwisujące urządzenia teletechniczne i medyczne gromadzące lub przetwarzające dane z danymi identyfikującymi, dostawcy oprogramowania medycznego i księgowego, laboratoria analityczne, specjalistyczne, podmioty medyczne zewnętrzne świadczące usługi dla Administratora, podmioty archiwizujące lub utylizujące dokumentację.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
 7. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania celu, maksymalnie 20 lat.
 8. Ma Pani/Pan prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, zaktualizowania, jak również prawo do ograniczenia przetwarzania danych. Zasady udostępniania dokumentacji medycznej zostały określone przez przepisy polskiego prawa, w szczególności przez przepisy Ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.
 9. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.
 10. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przez Administratora przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzasadnione jest, że Państwa dane osobowe przetwarzane są przez Administratora niezgodnie z przepisami RODO. (UODO, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
 11. W sprawach związanych z Pana/Pani danymi prosimy o kontaktowanie się z Inspektorem Ochrony Danych, e-mail: labmedical@onet.pl.